Array

Technik BHP

bhp

Zawód: technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Dla kogo?

Do Szkoły Policealnej mogą przystąpić absolwenci szkół średnich (matura nie jest wymagana) którzy w roku przyjęcia skończą 18 lat.

Okres kształcenia:

1,5 roku (3 semestry)

Uzyskane wykształcenie\kwalifikacje:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia szkoły policealnej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą przystąpić do egzaminu zawodowego na tytuł technika BHP oraz zdawania egzaminu maturalnego.

System kształcenia:

Zaoczne. Zajęcia odbywają się według harmonogramu: piątek godz. 15.30-19.00, soboty godz. 8:30 - 13:00

Płatność:

Opłata miesięczna wynosi 50 zł.
Możliwość kontynuowania nauki na ostatnim roku studiów ze specjalnym programem dla absolwentów szkół policealnych !!!

 Opis kierunku:

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników. W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Małe firmy zatrudniają specjalistów BHP na umowy zlecenia.

Do dnia 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, po tym dniu osoby, które nie uzupełniły swoich kwalifikacji nie będą mogły wykonywać dotychczasowych obowiązków.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

  1. Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska
  2. Podstawy prawa pracy
  3. Podstawy konstrukcji mechanicznych
  4. Podstawy psychologii i socjologii
  5. Człowiek w procesie pracy
  6. Język obcy zawodowy

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

  1. Pracownia prowadzenia działalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. Pracownia metodyki kształcenia zawodowego
  3. Pracownia kształtowania środowiska pracy
  4. Pracownia zarządzania systemami bezpieczeństwa i higieny pracy